Передплатити Підтримати

«В ідеалі інтервал між прийомами пацієнтів має становити 20−30 хвилин»

«Оскільки пацієнти стоматологів не зобов’язані проходити тестування на Covid-19, кожного такого хворого слід розглядати як потенційно інфікованого», — каже президент Асоціації стоматологів України Ірина Мазур

Ірина Мазур

Серед медиків найбільше ризикують заразитися коронавірусом лікарі, які надають допомогу «ковідним» пацієнтам, і… стоматологи. «Це пов’язано з особливостями роботи цих фахівців. Стоматологи багато працюють з біологічними рідинами (кров'ю, слиною, виділеннями з горла) та аерозолями, контамінованими мікроорганізмами, які осідають на обладнанні, руках, захисних щитках, халаті лікаря, „летять“ йому в обличчя. І якщо, приміром, ЛОР може оглянути горло хворого менш як за хвилину, то стоматолог контактує зі своїм пацієнтом у середньому близько години. А оскільки пацієнти стоматологів не зобов’язані проходити тестування на Covid-19, кожного такого хворого слід розглядати як потенційно інфікованого», — пояснює президент ГО «Асоціація стоматологів України», д.м.н., професорка Ірина Мазур (на фото). Попри ризики, розраховувати на доплати за особливі умови праці стоматологи не можуть. Так само, як і на обов’язкове страхування на випадок, якщо заразяться коронавірусом при виконанні професійних обов’язків.

Стоматологи – у групі ризику захворіти на Covid-19, бо багато працюють з біологічними рідинами та аерозолями, контамінованими мікроорганізмами, які осідають на обладнанні, захисних щитках, халаті лікаря. Фото Getty Images

— Згідно з урядовим пла­ном виходу з карантину, пла­нову допомогу стоматоло­гічні клініки мали б почати надавати лише на четверто­му етапі, але пом’якшення цієї жорсткої вимоги відбуло­ся вже на першому. Чим мож­на пояснити такий поспіх?

— У всіх країнах Західної, Цен­тральної і Східної Європи, у США окремими постановами нада­валися податкові пільги стома­тологічним закладам як таким, які найбільше постраждали від Covid-19, бо люди не працюва­ли. Отримавши підтримку з боку держави, лікарі могли дозволи­ти собі не виходити на роботу. Припускаю, що у нас на лікарях-стоматологах вирішили зеконо­мити, тому й було прийнято рі­шення дозволити приватним закладам надавати планову до­помогу з 11 травня, а комуналь­ним — з 25.

— Хто більше ризикує зара­зитися коронавірусом — ліка­рі, які працюють у приватних чи комунальних закладах?

— У приватних працює менша кількість персоналу, і там, відпо­відно, є менший потік пацієнтів — навантаження на лікаря, який працює у приватній клініці, у се­редньому є втричі меншим, ніж у комунальному закладі.

Приватна клініка може дозво­лити собі встановити приплив­но-витяжну вентиляцію, яка за­безпечує організований приплив свіжого і відведення відпрацьо­ваного повітря з приміщення. Таке обладнання — дороговар­тісне (коштує майже 10 тисяч доларів). Натомість комунальні заклади сьогодні можуть розра­ховувати на доволі скромну під­тримку з боку держави і то лише, коли йдеться про оплату послуг дитячої стоматології та невід­кладної стоматологічної допо­моги.

— То як же захиститися лі­карю від інфікування і, відпо­відно, не наражати на ризик своїх колег та інших пацієн­тів?

— МОЗ дозволив надавати стоматологічну допомогу, ви­сунувши до організації роботи стоматологів мінімальний пере­лік вимог. Тож Д У «Інститут сто­матології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» і ГО «Асо­ціація стоматологів України» розробили спільні рекоменда­ції, як поводитися лікарям-сто­матологам в умовах пандемії, аби максимально вберегти себе від інфікування SARS-CoV-2.

Якщо це — велика полікліні­ка, де працює 100−300 людей, радимо працювати бригадами вахтовим методом через день, коли на зміні працює одна бри­гада (лікар, медична сестра, са­нітарка). Тоді не виникатиме си­туацій, коли лікар заразиться від пацієнта, поп’є кави з коле­гами, поспілкується з медсе­страми і санітарками, і вже весь персонал — хворий. У приватних закладах організувати роботу в умовах пандемії легше, адже навіть у великих клініках працює не більше 10−15 людей (включ­но з медичними реєстратора­ми).

Пацієнтів необхідно прийма­ти строго по запису, унемож­ливлюючи утворення черг під кабінетами. Інтервал між прийо­мами рекомендуємо збільшити з 15 хвилин (вимога МОЗу) до 20−30. За цей час потрібно про­вітрити і продезінфікувати при­міщення, прокварцувати його лампами відкритого типу. Пе­ред тим, як приступити до робо­ти, слід запропонувати пацієнту прополоскати ротову порожни­ну протимікробними засобами. Значно зменшить ймовірність зараження робота «у чотири руки».

— Можливо, якщо не тур­бує біль, варто відкласти ві­зит до стоматолога до завер­шення пандемії?

— Ризики інфікування для па­цієнтів — мінімальні. Лікар може контактувати з десятком пацієн­тів за день, а ви — тільки з ним, перебуваючи у чистому, продезінфікованому приміщенні. Лікаря перед допуском до ро­боти перевіряють, чи він здоро­вий. Вас — ні. І це ви, а не лікар, активно виділяєте біологічні рі­дини та аерозолі.

Нещодавно в одній зі сусід­ніх держав трапився кричущий випадок. У трирічної дитини на тлі хронічного періодонтиту (запалення кореневої оболон­ки зубів і прилеглих до неї тка­нин. — Авт.) розвинувся періос­тит (синдром запалення окістя. — Авт.). Їй надали всю необхід­ну невідкладну допомогу, але збудник захворювання виявив­ся стійким до антибіотиків і ди­тина померла (попередньо по­відомлялося, що від Covid-19, але тест на коронавірус показав негативний результат. — Авт.).

Кожного дня, коли ви відтер­міновуєте візит до стоматолога, збільшуєте ризик ускладнень. Якщо прийдете з ускладнен­ням, для лікаря це означає біль­ше роботи, для вас — більшу суму до сплати. Тож бережіть­ся від Covid-19, але й бережіть здоров’я своїх зубів!