Передплатити Підтримати

Тромболітична терапія при інсультах і стентування при інфарктах – безкоштовно

За які медичні послуги гіпертонікам і сердечникам більше не доведеться платити?

Фотоколаж з архіву «ВЗ»

Щороку близько 175 тис. українців потрапляють до лікарень з інфарктом чи інсультом, а рівень смертності від судинних катастроф в Україні є набагато вищим, ніж у західних країнах. За статистикою, від ускладнень серцево-судинних захворювань помирає 68% українців. 2/3 цих смертей можна було б уникнути, якби люди дбали про профілактику та постійно приймали ліки.

Як запобігти інфаркту та інсульту?

Експерти Національної служби здоров’я України на­гадують: якщо ви страждає­те від артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця, гі­потензивні та інші серцево-су­динні препарати мусите при­ймати щодня. Це дозволить покращити самопочуття, ста­білізувати кров’яний тиск і до­могтися позитивної динаміки у роботі серця, знизивши тим самим ризики виникнення су­динних катастроф.

Важливо, аби ці ліки пропи­сав лікар. Сусіди, колеги, Ін­тернет — не найкращі радни­ки у питаннях, що стосуються здоров’я. Крім того, отрима­ти такі препарати безкоштов­но або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки» можна лише за наявності ре­цепта від лікаря.

Важливо! Наступний елек­тронний рецепт лікар може виписати ще до того, як закін­чаться ліки, які пацієнт отри­мав за попереднім електро­нним рецептом: за сім днів, якщо рецепт був виписаний на курс лікування тривалістю понад 21 день, і за три — якщо менше 21 дня. Якщо лікар пла­нує йти у відпустку, може ви­писати хворому рецепт на ме­дикаменти, яких вистачить, щоб пройти тримісячний курс лікування.

У жодному разі не припи­няйте лікування на власний розсуд і не змінюйте дозуван­ня!

Пацієнтам з діабетом 2-го типу важливо контролювати перебіг цього захворювання — віддавати перевагу здорово­му харчуванню, підтримувати вагу у нормі, бути фізично ак­тивними, а також приймати лі­карські засоби, які дозволяють контролювати рівень глюко­зи у крові (навіть якщо люди­на почувається добре). Коли рівень цукру у крові у нормі, хворий на діабет має більше енергії, менше втомлюється, у нього краще гояться рани (від­повідно, знижується ризик ін­фекційних захворювань шкі­ри), рідше мучить спрага. А ще — існує менша ймовірність, що виникнуть інші проблеми зі здоров’ям: захворювання ни­рок, очей, зубів та ясен, а та­кож серця і судин.

Послуги, які пацієнти з інфарктами та інсультами можуть отримати у лікар­ні безкоштовно (входять до переліку гарантованих дер­жавою):

  • Діагностика (КТ, МРТ, ан­гіографія, екстрені лабора­торні дослідження);
  • проведення тромболі­тичної терапії (при інсульті) та стентування (при інфаркті);
  • цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
  • медична реабілітація (у гострому періоді);
  • забезпечення лікарськи­ми засобами, які входять у На­ціональний перелік основних лікарських засобів, та витрат­ними матеріалами;
  • ліками і медичними засо­бами, які закуповуються цен­тралізовано за кошти бюдже­ту (наприклад, стенти);
  • харчування (на період пе­ребування хворого у стаціона­рі).

НСЗУ уклала договори зі 192 медзакладами, які у ці­лодобовому режимі надають послуги пацієнтам з гострим мозковим інсультом, та з 65 — які надають допомогу хворим з інфарктом міокарда. Надан­ня послуг з лікування інфарк­ту та інсульту відбувається за підвищеними тарифами.

Як отримати медичну допомогу?

Гострий інфаркт міокарда чи інсульт — не ті стани, коли можна «почекати до понеділ­ка, щоб записатися на прийом до сімейного лікаря». За поя­ви тривожних симптомів (ін­тенсивного постійного болю за грудиною тривалістю понад 15 хвилин, який не припиня­ється після прийому нітроглі­церину; неможливості усміх­нутися, опущення куточків губ, нерозбірливої та плутаної ви­мови, неможливості підня­ти руки вгору або одна рука надто слабка і не ворушиться, слабкості чи оніміння у правій або лівій частині тулуба і кін­цівках*) необхідно відразу ви­кликати «швидку», бригада якої доправить пацієнта у той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лі­кування інфаркту чи інсульту. Місцева влада розробила від­повідні маршрути пацієнтів.

НСЗУ пропонує ввес­ти підвищувальний коефіці­єнт: якщо бригади екстре­ної медичної допомоги будуть дотримуватися правильних маршрутів пацієнтів (доправ­лятимуть їх до тих закладів, які уклали договір НСЗУ на лі­кування інфаркту чи інсульту), Центр екстреної медичної до­помоги отримувати більше ко­штів. Але це стане можливим, якщо буде затверджено збіль­шення бюджету Програми ме­дичних гарантій на 2021 рік до 255 млрд гривень. Тоді НСЗУ зможе збільшити тариф на лі­кування інфаркту до 50 тисяч гривень, а інсульту — до 30 ти­сяч. Залежно від проведено­го лікування до цих тарифів застосовуватимуться коригу­вальні коефіцієнти.

Серед обіцяних змін — включення до програми «До­ступні ліки» медикаментів для пацієнтів, які перенесли ін­фаркт чи інсульт, що зробить більш доступним лікування на­слідків захворювання.