Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Люди, які погоджуються на зарплату „у конверті“, не задумуються, що свідомо себе обкрадають»

«Люди, які погоджуються на зарплату „у конверті“, не задумуються, що свідомо себе обкрадають»

Через несплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) наймані працівники втрачають страховий стаж і достойну пенсію за віком

Любов Ключник Фото автора.

Із 1 червня для близько 700 тисяч пенсіонерів, що працюють, проведено перерахунок пенсій. Хто ці щасливчики, чому вигідно працювати офіційно, а також про електронні трудові книжки й електронний підпис, журналістці «ВЗ» розповіла начальниця відділу обслуговування громадян № 9 Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (Франківський район) Любов Ключник.

— Українці, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули необхідного страхового ста­жу, з 1 червня отримають підвищені пенсійні виплати. Кому саме підви­щать?

— Перерахунок буде проведено для тих, хто відпрацював після призначення (попереднього перерахунку) пенсії два роки. Він буде проведений з 1 квітня і, відповідно, у червні громадяни отрима­ють не тільки підвищений розмір, а й до­плату за квітень-травень.

— А чому це робиться у червні, а не у квітні?

— Із 1 січня 2021-го набули чинності зміни щодо подання звітності з єдино­го внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхування щоквар­талу (замість щомісяця). Тому дані про страховий стаж за I квартал 2021-го бу­дуть відображені у реєстрі не раніше, як у середині наступного кварталу. Інформа­цію, необхідну для перерахунків та ви­плати пенсій, отримаємо у червні. Од­нак, згідно зі ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунки проведені з 1 квітня.

— Нагадайте, будь ласка, що таке страховий стаж.

— Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсій­не страхування», страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пен­сійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі, не мен­шій, ніж мінімальний страховий внесок.

— Деякі роботодавці пропонують працівникам невелику зарплату, обі­цяючи доплатити «у конвертах»…

— Чимало роботодавців ігнорують га­рантований рівень мінімальної заробіт­ної плати і змушують найманих робітни­ків працювати на невелику зарплату, а у деяких випадках і зовсім не деклару­ють оплату їхньої праці. Бажаючи уник­нути зайвих, на їхню думку, витрат, ви­дають зарплату «у конвертах». У цьому випадку йдеться про «тіньові» заробіт­ки, з яких не сплачуються податки і вне­ски. Деякі люди погоджуються на такі умови, тобто на отримання зарплати «у конверті», але навіть не задумуються, що свідомо обкрадають самі себе! Бо ж така виплата «у конвертах» позбав­ляє людей, які працюють, визначених законодавством гарантій, у тому чис­лі й головної: через несплату єдиного соціального внеску наймані працівни­ки втрачають страховий стаж та можли­вість отримання достойної пенсії за ві­ком, а також по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та у багатьох ін­ших випадках, передбачених законо­давством.

— Кажуть, у сервісних центрах ве­ликі черги. Як майбутнім пенсіонерам прорахувати своє «завтра»?

— Усе робиться дуже просто. Для май­бутніх пенсіонерів працює сервіс Пен­сійного фонду України «Автоматичне призначення пенсії». Необхідну для при­значення пенсії інформацію можна пода­ти завчасно. Спочатку треба авторизува­тися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронно­го підпису (КЕП).

— А де взяти такий електронний підпис?

— У податковій. Бо така послуга нада­ється засобами вебпорталу лише осо­бам, які мають такий підпис. Далі треба заповнити анкету-заяву, в якій пода­ти інформацію про себе, дані щодо об­раного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвід­чення. Прикріпити скановані копії доку­ментів — обов’язкові та ті, які майбутній пенсіонер вважає за необхідне нада­ти для підтвердження права на допла­ти. Лише тоді поставити свій електронний підпис і надіслати заяву до органу Фонду.

— А як знати, що пенсію вже при­значено?

— Коли особа досягне пенсійного віку, отримає СМС-повідомлення або повідо­млення в особистому кабінеті про при­значення пенсії, її розмір і дату, з якої її призначено.

— Кілька днів тому стало відомо, що трудові книжки замінять на елек­тронні. Як це відбуватиметься?

— 10 червня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об­ліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Згідно з цим до­кументом, встановлено п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з папе­рових трудових книжок про трудову ді­яльність працівника.

— І що, тепер паперова книжка тер­міново буде переведена на електронну?

— Ні, протягом п’яти років застосову­ватимуть і паперові книжки, і електронну форму уже наявних, або внесених відо­мостей про трудову діяльність працівни­ка з Державного реєстру. І тут, до речі, та­кож буде потрібний електронний підпис працівника! Згідно з документом, вне­сення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих чи оцифрованих ко­пій, передбачених законодавством доку­ментів (трудової книжки, довідок тощо), здійснює працівник і роботодавець з обов’язковим накладенням кваліфікова­ного електронного підпису (КЕП). І лише після внесення відомостей про трудо­ву діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний ви­дати оригінал паперової трудової книж­ки на руки.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Люди, які погоджуються на зарплату „у конверті“, не задумуються, що свідомо себе обкрадають»