Передплатити Підтримати

Як не втратити право на субсидію: 6 порад

Монетизація субси­дій, завдяки якій грома­дяни почали отримувати «живі» гроші для оплати житлово-комунальних по­слуг, актуалізувала питан­ня контролю за справед­ливим розподілом коштів соціальної підтримки, які формуються за рахунок наших податків.

За словами генераль­ного директора Дирек­торату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики Украї­ни Віталія Музиченка, 55,1 млрд гривень виділено у бюджеті цього року на під­тримку при оплаті житло­во-комунальних послуг, у тому числі на житлові суб­сидії. І важливо забезпе­чити, щоб ці кошти по­трапляли саме тим, хто їх потребує, а не збагачува­ли спритників і шахраїв.

Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій, щоб не опини­тися у числі порушників і не втратити право на до­помогу? Експерти проек­ту «Справедлива підтрим­ка», який Мінсоцполітики впроваджує за сприяння Світового банку, підготу­вали 6 порад.

1. Правильно вказуйте у декларації ре­альні доходи

Для отримання житлових субсидій та біль­шості видів соціальних виплат потрібно на­давати декларацію про доходи і витрати. І ставитися до її заповнення слід з усією відпо­відальністю — адже на підставі внесених до неї даних держава виділяє гроші платників по­датків.

Згадайте і вкажіть усі доходи членів вашо­го домогосподарства, не забутьте про дохід від здачі житла в оренду (якщо він є), премії, надходження від підприємництва тощо. Фа­хівці рекомендують звірити дані про дохід у місцевому фіскальному органі (довідка на­дається безкоштовно). Такого документа при призначенні субсидії ніхто не вимагає, але не гріх самому пересвідчитися, що ви насправ­ді вказали усе.

2. Не приховуйте свого справжнього майнового стану

Неправильно вказаний майновий стан — ще одне типове порушення, що призводить до припинення надання допомоги — адже право на її призначення і подальше отриман­ня визначають чіткі критерії.

Приміром, не зайве пересвідчитися, що десь у базі транспортних засобів на вас досі не «висить» авто молодше 5 років, яке ви пе­редали комусь за дорученням і не стали де­кларувати.

Також важливо бути переконаним само­му і мати можливість підтвердити, що протя­гом року до звернення по отримання субси­дії ви не робили придбань на суму понад 50 тис. гривень. Тобто, якщо ви, приміром, «роз­жилися» чимось на таку суму і більше — новою квартирою, меблями, човном тощо і «обми­нули» цей епізод при заповненні декларації, до вас невдовзі у держави можуть виникнути питання. Логіка тут проста: якщо людина має гроші на придбання дорогої речі — чому дер­жава за гроші усіх громадян повинна компен­сувати її витрати на комірне?

3. Працездатні — офіційно працюють або шукають роботу

Неофіційне працевлаштування — ще одне типове порушення, при виявленні якого на­дання субсидії може бути припинено.

Звичайно, до тих, хто перебуває на пен­сії, хворий, працює офіційно або зареєстро­ваний у Службі зайнятості як безробітний, запитань не виникає. А от коли громадянин працездатного віку системно декларує «ну­льовий» заробіток і при цьому офіційно робо­ти не шукає, виникає цілком логічне питання — а за які кошти він живе? Тобто: або ця особа лінується, або працює нелегально і свій заро­біток у «конверті» просто не декларує. Чому ж тоді «комуналку» за такого громадянина ма­ють сплачувати ті, хто офіційно працює і чес­но платить податки до бюджету?

4. Правильно вказуйте всіх членів сім’ї і тих, хто зареєстрований у помешканні

Невідповідність реального складу домо­господарства задекларованому — теж є пору­шенням, виявлення якого може спричинити припинення надання соціальної допомоги. Не випадково при призначенні субсидій вимага­ють інформацію не лише про всіх осіб, заре­єстрованих у житловому приміщенні, а також відомості про членів сім’ї, незалежно від реє­страції їхнього місяця проживання (чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей).

Інколи виявляється, що отримувач соціальної допомоги «забув» вказати у декла­рації члена сім’ї, особливо того з них, хто за­робляє найбільше. І як тільки ця обставина з’ясується — кошти доведеться повертати.

5. Вчасно повідомляйте про будь-які зміни

Життєвим обставинам властиво змінюва­тися. Хтось з ваших членів родини виписався з помешкання, або — туди прописався. Хтось знайшов роботу, чи навпаки — звільнився, або ж взагалі вийшов на пенсію. Чи, приміром, раптом з’явилися кошти і будь-ким з вашого домогосподарства було щось придбано за 50 тисяч гривень і більше. Або, так трапилося, що у вас змінився набір комунальних послуг, — на­приклад, ви відмовилися від централізовано­го опалення і встановили котел. Про усі поді­бні зміни слід повідомити орган, що призначив субсидію, у місячний термін. Не пізніше!

6. Не припускайте виникнення заборго­ваності

Пам’ятайте: якщо загальна сума заборго­ваності з оплати житлово-комунальних по­слуг перевищить 20 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян — а це 340 гривень, — субсидію на наступний період призначено не буде.

Якщо особисто до вас питань бути не може, але вам відомі факти незаконного на­дання чи отримання субсидій, інших видів со­ціальної допомоги, соціальних послуг — про такі випадки можна повідомити на «Гарячу лі­нію» 0−800−502−757 (від 9.00 до 18.00 у ро­бочі дні без обідньої перерви). А отримати консультацію чи подати скаргу з питань на­дання житлових субсидій та інших питань со­ціального захисту можна телефоном «Урядо­вої гарячої лінії» 15−45.