Передплатити Підтримати

«Пандемія Covid-19 частково посприяла тому, що знизилася захворюваність на вірусний гепатит А»

На думку головного спеціаліста Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Г У Держпродспоживслужби у Львівській області Романа Якуца, «це пов’язано з обмеженнями роботи закладів громадського харчування. Збудник гепатиту, А передається з брудними руками»

Фото з приватного архіву Романа Якуца

За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України і Держпродспоживслужби (фахівці збирали дані щодо захворюваності населення Львівської області на гострі кишкові інфекції у 2020 році і проводили їх аналіз), захворюваність на вірусний гепатит, А порівняно з попередніми роками знизилася, зокрема серед дітей до 17 років.

Порівняймо. У 2017 році було зафіксовано 88 та­ких випадків, у 2018 — 54, у 2019 — 51, а торік — лише 33, з них 11 — у дітей віком до 17 років.

Як розповів «ДЗ» голо­вний спеціаліст Управління державного нагляду за до­триманням санітарного за­конодавства ГУ Держпрод­споживслужби у Львівській області Роман Якуц, усі ці випадки, виявлені у 2020 році, реєструвалися на 14 ад­міністративних територіях Львівщини. Перевищення ін­тенсивного показника захво­рюваності (1,31) епідеміологи зафіксували у Радехівському районі (6,32), Стрию (5,11), Стрийському і Золочівському районах (4,52) та Дрогобичі (4,21). Серед дитячого насе­лення перевищення інтенсив­ного показника захворюваності реєструвалося у Радехівському і Буському районах.

— Як бачимо, у попередні роки захворюваність на вірус­ний гепатит, А була вищою, ніж минулого року. Ви, як епіде­міолог, можете знайти цьому якесь пояснення? Гепатит А, наскільки мені відомо, пере­дається з брудними руками. Люди стали частіше мити руки?

— Певну роль у зменшенні розповсюдження гепатиту, А ві­діграло введення карантинних обмежень на території України у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Не в останню чер­гу цьому сприяла нестабільна робота закладів громадського харчування (закриття або ж об­меження їх діяльності). Як наслі­док, менша кількість громадян контактувала з харчовими про­дуктами, водою, предметами побуту, які потенційно могли б викликати це захворювання.

— Раніше ви виявляли поо­динокі випадки захворювання чи все-таки вірусний гепатит, А характеризується спалахами в організованих колективах? Як, наприклад, це є у випадку з кором чи епідемічним паро­титом: приходить у клас одна дитина з інфекцією, після чого хворіє вже пів класу.

— Реєстрували і поодинокі ви­падки, і спалахи в організованих колективах. Наприклад, у 2017 році захворіло четверо учнів Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту. У 2019 році — семеро студентів Дрого­бицького державного педагогіч­ного університету ім. І. Франка, які проходили практику на гідро­біологічній станції в Одесі.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про це захворю­вання. Як воно передається?

— Вірусний гепатит, А — це го­стре небезпечне інфекційне за­хворювання з групи кишкових інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі інфек­ції. Збудником хвороби є вірус, який виділяється у навколишнє середовище з випорожненнями хворого і потрапляє в організм здорової людини через забруд­нені харчові продукти, воду, предмети побуту, брудні руки (при недотриманні правил осо­бистої гігієни).

— А як знати, що це — гепа­тит, А (інфекція, яка уражає печінку), а не просто легке харчове отруєння?

— Захворювання характери­зується симптомами загальної інтоксикації і, як ви добре заува­жили, переважним ураженням печінки та травного тракту.

Джерело інфекції — хвора лю­дина. Найчастіше — та, яка хворіє на легкі, атипові, безжовтушні форми. Не знаючи про те, що хвора, продовжує відвідувати організовані осередки та інші громадські місця.

Хвороба, як правило, не по­чинається раптово, а якщо й починається — то її форма не є гострою. Інкубаційний період триває від 7 до 50 днів, але най­частіше — від 15 до 35.

Основні симптоми вірусно­го гепатиту А:

  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • помірні болі у животі;
  • нудота та блювота (але не обов’язково).
  • Через кілька днів з’являються ознаки жовтяниці:
  • пожовтіння склер очей, сли­зових та шкіри;
  • темна сеча;
  • світлі випорожнення.

Хочу наголосити, що хвороба може мати безжовтушну форму.

— Зараз ми бачимо спад за­хворюваності. Дифтерія, на­приклад, характеризується циклічністю спалахів. Вірус­ний гепатит, А також має свою циклічність?

— Циклічні підйоми захворю­ваності на вірусний гепатит, А фіксуємо кожні 7−10 років. Тоб­то кожні 7−10 років відбуваєть­ся масове зростання захворю­ваності. Більшість населення старшого віку вже контактували з цим вірусом і мають до нього імунітет. Відтак при новій хвилі захворюваності великий ризик захворіти мають діти молодшо­го віку і школярі, а також молоді люди, які раніше не контактували з хворими. Також для вірусного гепатиту, А характерна осінньо-зимова сезонність.

— Тобто весною у принципі боятися цієї хвороби не по­трібно?

— У лютому випала велика кількість снігу, тому виникла суттєва загроза підтоплень до­могосподарств, місць загально­го користування, сміттєзвалищ і скотомогильників. А це може призводити до забруднення во­доносних горизонтів та, відпо­відно, води у криницях, як інди­відуального, так і громадського користування, природних дже­рел. Це може викликати зрос­тання захворюваності на вірус­ний гепатит А.

— І як захистити себе та своїх близьких?

— Щоб не допустити погір­шення санітарно-епідеміоло­гічної ситуації у тих районах, де є загроза виникнення надзви­чайних ситуацій, Держпродспо­живслужба акцентує особливу увагу на забезпеченні необхід­ного запасу реагентів, знезара­жувальних речовин і реактивів для очищення та знезараження питної води і проведенні посиле­ного відомчого лабораторного контролю за якістю питної води, у тому числі з джерел децен­тралізованого користування в умовах проходження льодоходу, повені і паводків, що передба­чено у рішенні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 січня 2021 року (протокол № 1) на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.20 р.

— Це — з вашого боку, від­повідної служби, завданням якої є стежити за санітарно-епідеміологічною ситуацією. А що може зробити пересічна людина, щоб уникнути інфіку­вання?

— 1. Не вживати воду для гос­подарсько-питних потреб із сум­нівних джерел.

2. Перед тим, як використати воду з джерел децентралізова­ного водопостачання (колодязів, каптажів тощо), прокип’ятити її.

3. Вживати воду гарантова­ної якості, що підтверджується постійним виробничим лабора­торним контролем (тобто ту, яка подається із джерел централізо­ваного водопостачання).

4. Якщо немає можливості ви­користовувати якісну воду, відда­вати перевагу бутильованій воді промислового виробництва.

5. Перед тим, як вживати в їжу овочі та фрукти, ретельно їх мити.

6. Не купувати продукти на стихійних ринках.

7. При приготуванні страв до­тримуватися технології, темпе­ратурного режиму та часу при­готування.

8. Регулярно мити руки з ми­лом (після відвідування громад­ських місць, туалету тощо).

— А якщо симптоми хвороби вже з’явилися, як діяти?

— З появою перших ознак за­хворювання слід негайно звер­нутися по кваліфіковану медичну допомогу. У жодному разі не займайтеся самолікуванням!

— Від вірусного гепатиту В можна вакцинуватися. Від ге­патиту С вакцини не існує. А чи можна зробити щеплення від гепатиту А?

— Так, є вакцина, яка здатна забезпечити вам додатковий за­хист від гепатиту А.