Передплатити Підтримати

«На одну вакансію — дев’ять претендентів»

У Центрі зайнятості Львівщини зареєстровано понад 28 тисяч безробітних. Удвічі більше, ніж торік

Оксана Іванчук. Фото архівне

Ситуація з повторним локдауном загострила ситуацію на ринку праці. Крім того, з 1 січня 2021 року зросла мінімальна зарплата — до 6 тисяч грн на місяць. Імовірно, через підвищення «мінімалки» на «біржі праці» побільшає висококваліфікованих працівників. Адже заробітна плата технічного персоналу й кваліфікованих спеціалістів може зрівнятися. Тобто прибиральники і бухгалтери матимуть приблизно однакові зарплати. Тому не дивно, якщо останні попрощаються зі своїм роботодавцем…

Журналістка «ВЗ» поспілкувалась з за­ступницею директо­ра обласного Центру зайнятості Оксаною Іванчук.

— У серпні ЗМІ пи­сали, що за час каран­тину безробіття на Львівщині збільши­лося у два рази. Якою є зараз ситуація?

— Якщо говорити виключно за пері­од карантину, то зростання безробіт­тя відбулося в 1,8 раза. На жаль, безро­біття продовжує зростати. Ми щоденно реєструємо 200−300 осіб як безробіт­них. Це пов’язано з тим, що розпочав­ся черговий локдаун і пішло скорочен­ня працівників у багатьох сферах. Зараз отримуємо багато інформації про ви­вільнення працівників, яке буде в орга­нах державного управління, зокрема в райдержадміністраціях. Частина будуть працевлаштовані в новоутворені РДА, частина — в об’єднані територіальні гро­мади. Але, напевно, якась невелика час­тина цих працівників звернеться за по­слугами до Центрів зайнятості.

— Ці люди, які зараз до вас прихо­дять, де працювали?

— 17% безробітних — ті, які не працю­вали понад рік. Це люди, які перебува­ли в неофіційній сфері зайнятості, тобто працювали «начорно». Або ті, що повер­нулися з-за кордону і зареєструвалися в Центрі зайнятості. Ясна річ, вони у нас отримують мінімальну виплату допомо­ги з безробіття. Але все ж таки отриму­ють. Мінімальна виплата — це тисяча грн, а максимальна — близько 9 тисяч грн.

— Скільки зараз у Центрі зайнятості вакансій і скільки є охочих працювати?

— Станом на 1 січня 2021 року було за­реєстровано 28 тисяч 234 безробітних. Це у два рази більше, ніж на 1 січня 2020 року. Відповідно кількість отримувачів допомо­ги з безробіття була у два рази більшою. Кількість вакансій, які були на 1 січня цьо­го року у Центрах зайнятості, — 3159 (Кіль­кість звернень від роботодавців впродовж року суттєво скоротилась — з 12,9 тися­чі до 9,8 тисячі, або на 25%. — Авт.). А на 1 січня 2020 року вакансій було 4841. На­вантаження на вільні робочі місця зросло в три рази. Зараз це дев’ять претенден­тів на одну вакансію. У той час як торік це було три претенденти на одну вакансію. Звичайно, конкурувати стало складніше. Але ті люди, які мають хороші професійні навички, і сьогодні можуть знайти роботу, і знаходять її. Тому що в Центрах зайнятос­ті середня заробітна плата по вакансі­ях, які нам подані, — 8,5 тисячі грн. Майже 30% вакансій — це вакансії з заробітною платою понад 10 тисяч грн. Є вакансії із зарплатою 15−20 тисяч грн. До прикла­ду, «Львівелектротранс» розшукує воді­їв трамваїв-тролейбусів. Заробітна плата на цьому підприємстві — 15−16 тисяч грн. Є вакансії для електрогазозварювальни­ків з зарплатою 20 тисяч грн, є вакансії для швачок із заробітною платою 12 тисяч грн, 14 тисяч грн, 17 тисяч грн.

— Людей яких спеціальностей по­требує ринок праці найбільше?

— Технічні професії — одні з найбільш актуальних сьогодні. Найбільше вакан­сій, поданих до Центру зайнятості, — па­трульні поліцейські, швачки, оператори автоматичних і напівавтоматичних уста­новок, монтери кабельного виробни­цтва. Робітничі професії переважають.

— Зараз бачимо, що багато людей виїжджає за кордон. Шукають роботу у європейських країнах, бо там біль­ше можливостей. А колись ви пропо­нували не випускати людей за кор­дон, якщо вони стоять на обліку в Центрі зайнятості…

— Ніхто не може людині заборонити вільно пересуватися. І ясна річ, якщо лю­дина тут не прив’язана до робочого міс­ця, не прив’язана до родини і має мож­ливість поїхати, то вона поїде… До речі, у період карантину Служба зайнятості на­давала допомогу малому та середньому бізнесу в підтримці найманих працівників. Ми виплачували допомогу з часткового безробіття. Починаючи з квітня і до кінця грудня. Ми переказували кошти на рахун­ки роботодавців і самозайнятих фізичних осіб. А роботодавець вже переказував своїм найманим працівникам. Допомо­гу з часткового безробіття в нас отрима­ло 40,5 тисячі громадян. Загалом було виплачено майже 376 мільйонів грн. Крім того, у грудні ми виплачували одноразо­ву матеріальну допомогу на період зимо­вого локдауну. У такий спосіб ми підтри­мали понад 5 тисяч найманих працівників. І було виплачено майже 24 мільйони грн.

— Скільки реально «карантинної» допомоги отримували працівники?

— За законом можна отримати до 8 ти­сяч грн. Але все залежить від заробіт­ної плати працівників. Наймані працівни­ки отримували і 4,5 тисячі грн, і 6 тисяч, і 7 тисяч грн. Найбільше постраждав го­тельно-ресторанний бізнес. Сьогод­ні працівники цих професій найбільше представлені на ринку праці.

— Чи багато безробітних з вищою освітою?

— Здебільшого безробітні з вищою освітою зареєстровані у великих містах, зокрема у Львові. Ясна річ, їм складні­ше підібрати вакансію, бо у нас перева­жають вакансії робітничого спрямуван­ня. Пропонуємо курси перекваліфікації. Здобуття актуальних на ринку праці про­фесій. А також пропонуємо започатку­вати власну справу. Відомий випадок: львів’янин Микола Стецьків став фер­мером. Це людина з вищою юридичною освітою. Повернувся з зони АТО, прой­шов у нас перепідготовку на коротко­строкових курсах підприємців-почат­ківців. Зараз є успішним фермером, радником з питань агропромислового комплексу в обласній раді.

Ця програма, із започаткування під­приємницької діяльності, на період каран­тину була призупинена. Але наприкінці грудня її розблокували. І знову розпочи­наємо підготовку підприємців-початків­ців. Найбільш популярною є сфера по­слуг — перукарні, торгівля, аудиторські, консалтингові послуги. Менше займа­ються виробництвом. Фермерство — не настільки актуальне, чомусь люди боять­ся ним займатися, особливо в сільській місцевості. Фермерство — досить ризи­кована галузь, яка прив’язана до погод­них умов… Є багато програм з підтримки сільгоспвиробників, де можна за кошти різноманітних позик, безвідсоткових кре­дитів купувати насіння, дерева, сільгосп­техніку для обробки ґрунту.

— Буває, що люди і працюють «на­чорно», і у вас отримують допомогу з безробіття?

— Ми відстежуємо такі випадки. І по­переджаємо про це кожного безробіт­ного. Основний обов’язок безробітно­го — активно самостійно шукати роботу. Люди інколи замовчують, що десь вико­нують якісь роботи чи за цивільно-пра­вовими договорами, чи підпрацьовують. Коли у нас здійснюється обмін інформа­цією з Пенсійним фондом, усі ці факти спливають. І люди повертають усі кошти, які вони отримують. Є такі, що поверта­ють добровільно. Ось нещодавно один безробітний повернув міському Центру зайнятості 75 тисяч грн допомоги з без­робіття, яка була отримана у незаконний спосіб. Власне через те, що був вста­новлений факт його працевлаштуван­ня. Якщо добровільно кошти не поверта­ються, йдемо до суду і стягуємо ці кошти примусово.